rodo a systemy crm ebook evolpe
CRM, ZARZĄDZANIE BIZNESEM

Ochrona danych i efektywność w CRM. Twój przewodnik do zgodności RODO

RODO a systemy CRM — eBook

Co to jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty 27 kwietnia 2016 przez Parlament Europejski oraz Radę (UE) w celu ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu informacji personalnych. Przepisy weszły w życie 25 maja 2018 roku. Dotyczą każdej jednostki, firmy, organizacji lub organu publicznego posiadających siedzibę w Unii Europejskiej i przetwarzających dane osobowe oraz każdej jednostki, firmy, organizacji lub organu publicznego spoza Unii Europejskiej, jeżeli ich działania ukierunkowane są na osoby zamieszkałe w UE.

Rozporządzenie to w ramach Unii Europejskiej, akt prawny o najszerszym zasięgu, który po wprowadzeniu w życie staje się obowiązujący dla wszystkich państw członkowskich równocześnie. W odróżnieniu od dyrektywy rozporządzenie nie wymaga uchwalenia dodatkowych przepisów krajowych, jest wiążące i ma zastosowanie w sposób bezpośredni.

Słownik najważniejszych pojęć związanych z RODO

Administrator danych osobowych
oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli osoba lub organizacja zainicjowała proces gromadzenia danych osobowych (bezpośrednio lub pośrednio), jest ich administratorem. Przykładem działalności administratora może być: prowadzenie strony internetowej, gromadzenie danych klientów do celów marketingowych, interakcja z klientami w sposób uporządkowany, czy dostarczanie plików do pobrania w zamian za rejestrację.

Dane osobowe
oznaczają informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie możliwej do zidentyfikowania.

Podmiot przetwarzający dane
oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe. Jest nim osoba lub organizacja dostarczająca swoim klientom usługę, lub system, w którym gromadzone są dane osobowe. Przykładem podmiotu przetwarzającego są: agencja badania rynku, agencja marketingowa, czy zewnętrzna firma obsługująca klienta w imieniu zleceniodawcy.

Profilowanie
oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przetwarzanie
oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


Odbierz swój darmowy ebook już teraz. Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter (możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie).

Прокрутка до верху